Споделете в
5/5 - (1 vote)

6. Бъдещи планове

Развитието ми като учител по музика е свързано с постоянно обновяване на знанията ми, следене на международни тенденции в образованието и черпене на опита от колеги в различни страни. Това не означава директно копиране методиката на преподаването им, а взаимставане на най-ценните идеи, които могат да се имплементират в българската образователна система. Използването на съвременни технологии е важна част от моята концепция за съвременно обучение. Качественото визуалното допълнение към уроците ме кара да разширя знанията ми в областта на видео заснемане и обработка. Това включва участие в курсове както в България, така и международни, благодарение на различни образователни Интернет базирани платформи.

Задължително ще продължа професионалната си квалификация, чрез която да надградя своите педагогически умения.

Това включва защита на ПКС, участие в курсове, уебинари, научни конференции и самообучение.
Плановете ми за бъдещи проекти са свързани със създаване на музикална формация от ученици, музикална телевизия, чрез която да срещам учениците си с музиканти от различни жанрове, независимо от тяхната популярност, създаване на образователни видео уроци, свързани с образователната програма. Посещения на музикални събития трябва да станат част от музикалното образование на учащите се. Целта на моите бъдещи планове са повишаване на музикалната култура на подрастващите, създаване на любопитство към история на музиката, изграждане на способности как да разграничат стойностната музика. Развитие на музикални и дигитални компетентности на учениците. Септември 2017

 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение: сертификати, грамоти, благодарствени писма. Дейности, развиващи компетентностите на учениците, документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения, материали, представящи постиженията на педагогическия специалист.
  – дейности 2015 – 2018
  – дейности 2018 – 2019
  – дейности 2019 – 2020
  – дейности 2020 – 2021
  – дейности 2021 – 2022
  – дейнсоти 2022 – 2023
  дейности 2023 – 2024
 9. Обратна връзка

 

Забележка: По наредба №15 от 22.07.2019 за статута на статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти, чл. 68, портфолиото се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали. Посочените периоди за дейности до 2020-2021 в това портфолио са за периодите 01.юли – 30 юни.