Споделете в
5/5 - (1 vote)

3. Отговорности на учителя (учебна програма):

Като преподавател по музика в прогимназиален етап се придържам към учебната програма по музика за общообразователна подготовка на МОН. Тя в разделена на няколко теми:
– Пеене на песни
– Слушане на музика
– Елементи на музикалната изразност – музикални изразни средства, размери, основни групи музикални инструменти, инструментални състави, вокални състави, ритмични групи
– Музикални форми
– Музикални жанрове
– Фолклорни области
– Българска народна музика
– Музика и общество
– Автор и изпълнител
– Музика, движение, танц
– Музика и съвременни технологии

В учебния процес разнообразявам преподаването на учебния материал с примери от дългогодишния си опит на музикант,

свирил в различни музикални формации – от соло до биг бенд, изпълнявал многообразни музикални жанрове и срещал се с популярни изпълнители. Давам възможност на учениците, чрез различни методи като дискусия, обърната класна стая, изготвяне на интерактивни проекти, да възприемат новия и да затвърдят стария материал.
Въпреки изготвеният учебен план, за мен, импровизацията при преподаване е важен фактор за задържане вниманието на учениците. Диагностицирането, оценяването и отчитането на постиженията на учениците е критерий не само за тяхната успеваемост, но и за качеството на труда ми.

 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение: сертификати, грамоти, благодарствени писма. Дейности, развиващи компетентностите на учениците, документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения, материали, представящи постиженията на педагогическия специалист.
  – дейности 2015 – 2018
  – дейности 2018 – 2019
  – дейности 2019 – 2020
  – дейности 2020 – 2021
  – дейности 2021 – 2022
  – дейнсоти 2022 – 2023
  дейности 2023 – 2024
 9. Обратна връзка

 

Забележка: По наредба №15 от 22.07.2019 за статута на статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти, чл. 68, портфолиото се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали. Посочените периоди за дейности до 2020-2021 в това портфолио са за периодите 01.юли – 30 юни.