Споделете в
5/5 - (1 vote)

2. Философия на преподаване

Философия на преподаване е ясна – в центъра на образованието е ученикът. Ролята на семейството за изграждането на личности е много важна. Затова, заедно с родителите се стремя да изграждам компетентни, културни и високообразовани ученици, които ще могат да се реализират професионално на по-късен етап от живота си.
Въпреки изготвеният тематичен план, той може да търпи промени, в зависимост от дадена ситуация, възможностите на класа, ученика и евентуални мероприятия. Това означава, че урокът може да бъде проведен и извън класната стая. Като пример мога да дам посещение на оперета, мюзикъл или опера, в което включвам запознанство с артисти или част от творческия колектив, вместо да се наизусти определението за даден музикално-сценичен жанр.

Учениците трябва да имат възможност да се включат активно в образователния процес

– беседи, импровизации, събеседване, обърната класна стая, а не да бъдат пасивни слушатели. Екипната работа е важна, а нетрадиционните проекти по предмета дават възможност на учениците да развият въображение и творчески способности.

 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение: сертификати, грамоти, благодарствени писма. Дейности, развиващи компетентностите на учениците, документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения, материали, представящи постиженията на педагогическия специалист.
  – дейности 2015 – 2018
  – дейности 2018 – 2019
  – дейности 2019 – 2020
  – дейности 2020 – 2021
  – дейности 2021 – 2022
  – дейнсоти 2022 – 2023
  дейности 2023 – 2024
 9. Обратна връзкаЗабележка: По наредба №15 от 22.07.2019 за статута на статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти, чл. 68, портфолиото се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали. Посочените периоди за дейности до 2020-2021 в това портфолио са за периодите 01.юли – 30 юни.