Споделете в
5/5 - (1 vote)

5. Методически материали
– Образователни и учебни планове и програми;
– учебно – методическа литература;
– научни разработки;
– актуални документи, публикувани в страницата на МОН;
– Участие в квалификационни курсове, обучения и програми;
– Изготвяне на интерактивни уроци;
– Допълнителна информация

 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение: сертификати, грамоти, благодарствени писма. Дейности, развиващи компетентностите на учениците, документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения, материали, представящи постиженията на педагогическия специалист.
  дейности 2015 – 2018
  дейности 2018 – 2019
  дейности 2019 – 2020
 9. Обратна връзка

 

Забележка: По наредба №15 от 22.07.2019, чл. 68, портфолиото се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали. Посочените периоди за дейности до 2020-2021 в това портфолио са за периодите 01.юли – 30 юни.