Споделете в
5/5 - (1 vote)

7. Самонаблюдение

Самонаблюдение SWOT анализ. Най-силната ми страна като учител е доверието, което учениците ми оказват. Това е предпоставка за създаване на атмосфера на уважение, обич и доверие, което служи за основа на качествено и образно преподаване на достъпен и разбираем език, фокусирайки се върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене.

Най-забележителното ми постижение е да дам вдъхновение на ученици да се занимават с музика и да постигнат резултати, въпреки техническите ограничения, които са имали. Пример е ученическата група „Хаштаг”, в която, само за 4 месеца, учениците постигнаха невероятен прогрес, защото работиха като екип.

Като неуспех считам безуспешните ми опити да променя мнението на

част от родителите, както и ръководството на училището (към 2021 година) за важността на предмета музика. Учебната програма в образованието е концентрирана върху три предмета – БЕЛ, математика и английски език. В много случаи музиката се смята от родителите за свободен час, което се отразява и в отношението на учениците към предмета. Това, на по-късен етап, може да доведе до културна ограниченост. Поради тази причина аз продължавам да прилагам различни подходи, които да покажат важността и значимостта на музиката в съвременното общество. юни 2019

 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение: сертификати, грамоти, благодарствени писма. Дейности, развиващи компетентностите на учениците, документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения, материали, представящи постиженията на педагогическия специалист.
  – дейности 2015 – 2018
  – дейности 2018 – 2019
  – дейности 2019 – 2020
  – дейности 2020 – 2021
  – дейности 2021 – 2022
  – дейнсоти 2022 – 2023
  дейности 2023 – 2024
 9. Обратна връзкаЗабележка: По наредба №15 от 22.07.2019 за статута на статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти, чл. 68, портфолиото се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали. Посочените периоди за дейности до 2020-2021 в това портфолио са за периодите 01.юли – 30 юни.