Споделете в
5/5 - (1 vote)

4. Методи на преподаване
Стратегията ми за преподаване е изградена на моето отношение както към технологиите, така и към съвременните дидактически методи.
Насърчавам учениците да използват съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) – важна част при формиране на дигитални компетентности. Интегративните връзки помагат за по-задълбочено и разбираемо възприемане на музиката.  Неразбираемо, за мен, е използването на хартия при различни тестове или при изготвяне на проекти. Процентът на семействата, които не притежават смарт телефон, лаптоп, таблет или компютър, свързан към Интернет е нищожен.

Изградена е мрежа в Интернет под името „Даскалът по музика”, която се състои от интернет страница, Фейсбук страница, Инстаграм профил, YouTube образователен канал, Twitter, Tumblr, Snapchat . По този начин се опитвам да съм виртуално близо до учениците си. Така те могат винаги да прочетат интересни факти и информация, свързана с уроците по музика on the go.
Тестовете по музика, които съм направил са електронни още от 2017 година. Те са защитени с парола, която учениците научават преди теста. Дадена им е възможност да разберат резултата веднага след като изпратят теста, тъй като системата изчислява получените точки, които чрез публикувана таблица, се приравняват в количествена оценка.

Доказано е, че учениците от новото поколение възприемат по-лесно учебния материал, ако има визуално представяне. Това ми даде идея да направя множество видео образователни уроци, свързани с предмета музика. Това може да се види в приложенията. Прилагам всички дидактични методи в цялото им многообразие – разказ, беседа, диалог, наблюдение, демонстрация, практически упражнения и занятия.
Проектите по музика се изготвят винаги електронно – във форма на презентация, радио или телевизионно предаване по дадена тема. Интерактивно изготвените проекти са винаги проектно базирани (Project based learning).

Създадената извънкласна форма на обучение – Музикална училищна телевизия – МУТВ формира дигитални и музикални компетентности при учениците. Целта е да се докаже, че този начин на обучение постига по-задълбочени знания, които се трансформират в компетентности и служат за създаване на дигитално съдържание.

 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение: сертификати, грамоти, благодарствени писма. Дейности, развиващи компетентностите на учениците, документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения, материали, представящи постиженията на педагогическия специалист.
  – дейности 2015 – 2018
  – дейности 2018 – 2019
  – дейности 2019 – 2020
  – дейности 2020- 2021
  – дейности 2021-2022
 9. Обратна връзка

 

Забележка: По наредба №15 от 22.07.2019, чл. 68, портфолиото се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали. Посочените периоди за дейности до 2020-2021 в това портфолио са за периодите 01.юли – 30 юни.

.