Споделете в
5/5 - (1 vote)

4. Методи на преподаване

Стратегията ми за преподаване е изградена на моето отношение както към технологиите, така и към съвременните дидактически методи.
Част от методи на преподаване е да насърчавам учениците да използват съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) – важна част при формиране на дигитални компетентности. Интегративните връзки помагат за по-задълбочено и разбираемо възприемане на музиката.  Неразбираемо, за мен, е използването на хартия при различни тестове или при изготвяне на проекти. Процентът на семействата, които не притежават смарт телефон, лаптоп, таблет или компютър, свързан към Интернет е нищожен.

Изградена е мрежа в Интернет под името „Даскалът по музика”,

която се състои от интернет страница, Фейсбук страница, Инстаграм профил, YouTube образователен канал, Twitter, TikTok, Snapchat, Viber, WhatsUp, Pinterest – можете да ги намерите по ключова дума “Даскалът по музика” или Musicdaskal. По този начин се опитвам да съм виртуално близо до учениците си. Така те могат винаги да прочетат интересни факти и информация, свързана с уроците по музика on the go.
Тестовете по музика, които съм направил са електронни още от 2017 година. Те са защитени с парола, която учениците научават преди теста. Дадена им е възможност да разберат резултата веднага след като изпратят теста, тъй като системата изчислява получените точки, които чрез публикувана таблица, се приравняват в количествена оценка.

Доказано е, че учениците от новото поколение възприемат по-лесно учебния материал,

ако има визуално представяне. Това ми даде идея да направя множество видео образователни уроци, свързани с предмета музика. Това може да се види в приложенията. Прилагам всички дидактични методи в цялото им многообразие – разказ, беседа, диалог, наблюдение, демонстрация, практически упражнения и занятия.
Проектите по музика се изготвят винаги електронно – във форма на презентация, радио или телевизионно предаване по дадена тема. Интерактивно изготвените проекти са винаги проектно базирани (Project based learning).

Създадената извънкласна форма на обучение – Музикална училищна телевизия – МУТВ формира дигитални и музикални компетентности при учениците. Целта е да се докаже, че този начин на обучение постига по-задълбочени знания, които се трансформират в компетентности и служат за създаване на дигитално съдържание.

 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение: сертификати, грамоти, благодарствени писма. Дейности, развиващи компетентностите на учениците, документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения, материали, представящи постиженията на педагогическия специалист.
  – дейности 2015 – 2018
  – дейности 2018 – 2019
  – дейности 2019 – 2020
  – дейности 2020 – 2021
  – дейности 2021 – 2022
  – дейнсоти 2022 – 2023
  дейности 2023 – 2024
 9. Обратна връзка

 

Забележка: По наредба №15 от 22.07.2019 за статута на статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти, чл. 68, портфолиото се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали. Посочените периоди за дейности до 2020-2021 в това портфолио са за периодите 01.юли – 30 юни.

.