Увертюра

УВЕРТЮРА (фр. ouverture) встъпление към музикално-сценично или драматично произведение – опера, балет, оратория и др. отразяващо основните черти на съдържанието.

Трубадур, трубадури

ТРУБАДУРИ (фр. troubadour) странстващи певци, поети, композитори (XII—XIV в.) в Южна Франция, разпространители на светска музика. Те възпявали рицарството и осмивали феодализма и папството.

Тритонус

ТРИТОНУС (лат. tritonus) название на увеличена и на умалена , останало от Средновековието, тъй като тези интервали съдържат по три цели тона.

Триола

ТРИОЛА (фр. triolet) група от три еднакви по стойност , които се изпълняват за времето на две от същия вид.

Тризвучие

ТРИЗВУЧИЕ – от три , които са или могат да бъдат наредени по .

Тремоло

ТРЕМОЛО (ит. tremolo – трептящ) многократно бързо повторение на един, два или повече тонове. Използва се предимно в оркестрови произведения.

Транспониране

ТРАНСПОНИРАНЕ — пренасяне на дадено музикално произведение от една тоналност в друга.

Тоналност

ТОНАЛНОСТ – с определена височина на тониката, а оттам и на всички степени.

Тон

ТОН (гр. tonos; лат. tonus) звук с определена височина.