Споделете в
5/5 - (120 votes)


,,Хотнишкият водопад“ е проект, реализиран в периода 28.07/2021 – 17.09.2021 година.

Клуб „Параджиите“ е надграждане на МУТВ. Пара = STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics), който разширява дейността на МУТВ с включване на още интегративни връзки.

Реализацията на мултимедийния продукт “Хотнишки водопад – красиви природни обекти в България” премина през няколко етапа:

 1. Планиране;
 2. Избор на природен обект чрез обсъждане;
 3. Събиране на информация от различни източници;
 4. Изработване на сценарий;
 5. Заснемане;
 6. Създаване на три музикални фрагмента и избор на музика – авторска на Добрин Пелтеков, Рoyalty free музика от библиотеката на Final Cut Pro. Създаване на музикални фрагменти от учениците, базирани на настроение и използвайки луупове.
 7. Създаване на компютърна анимация, показваща пътя от Велико Търново до Хотница, използвайки Google Maps;
 8. Направа на виртуално телевизионно студио и монтиране на кадрите;
 9. Създаване на субтитри на български и английски, които могат да бъдат включвани в YouTube.
 10.  Създаване и публикуване на подкаст в най-популярните стрийминг услуги.

В проекта има интегративни връзки между следните предмети – БЕЛ, История, География, ИТ, Музика, Математика, Английски език, Човекът и природата. В учебните програми за прогимназиален клас са описани какви резултати се очакват от учениците от обучението им в края на класа. Анализирайки филма “Хотнишкият водопад – красиви природни обекти в България” могат да се открият следните (от програмите на МОН)

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ.
 • Умения за учене:
  – Чете и предава на съучениците си информация, получена от различни източници, включително и електронни;
  – социални и граждански компетентности (умения за общуване, за критично и съзидателно мислене при вземане на решения; проявяване на толерантно отношение и приемане на различни гледни точки при обсъждания и дискусии);
  – Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. Съобразява се с другите участници в комуникативния акт;
  – инициативност и предприемчивост (умения за планиране, организиране и управление на познавателна дейност);
 • Културна компетентност и умения за изразяване чрез  творчество:
  – Осъзнава ролята на езика в историческото развитие на българската общност и използва богатите му възможности за изразяване на различни чувства, за изказване на мнение и впечатление в разнообразни комуникативни ситуации.
 • БЕЛ:
  – Социокултурни компетентности – културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (изработване на модели, макети и постери и др.).
  – Езикови компетентности – Търси, извлича, подбира и използва информация от различни видове текст и от различни информационни източници за решаване на комуникативни задачи.  Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в извънучилищна среда;
  – Комуникативни компетентности – Спазва правилата на книжовния изговор. Поставя логическо ударение, като се съобразява с определена комуникативна цел. Писане – Редактира текст. Създава в писмена форма:   текст за представяне и текст за самопредставяне;
 • Музика:
  – Знае основни начини за търсене, събиране, съхранение, обработка и разпространение на музикална информация.

Междупредметни връзки,  насочени към придобиване на ключови компетентности:

 • Дигитална компетентност:
  – Използва книги от електронни библиотеки и други електронно базирани информационни източници за изпълнение на конкретна изследователска задача;
  – Използва мултимедия за представяне на резултати и продукти от изпълнение на конкретна изследователска задача.
 • Математика – Развиване на компетентности, които са косвено свързани с математическата грамотност:
  – Дигитална компетентност – представяне на презентации, решаване на задачи, използвайки компютър, чертане на фигури и др.;
  -Социални и граждански компетентности – проучване на актуален граждански въпрос и на възможностите, които предоставя математиката за решаването му. Примери – безработица (пресмятане на проценти), замърсяване (колко тона боклук се изхвърлят, колко от тях се рециклират) и др.
 • ИТ:
  – разпознава основните компоненти на една компютърна система с общо предназначение и обяснява тяхното предназначение;
  – търси и извлича информация по зададена тема в интернет;
  – изброява основното предназначение и възможностите на програмите за компютърна графика, текстообработка, електронни таблици и презентации;
  – прилага правилата за безопасна работа в интернет;
  – зарежда интернет страници в специализирана програма чрез въвеждане на адрес;
  – използва електронна поща, като изпраща съобщения и файлове.
 • История:
  – Национално и световно историческо и културно наследство – Различава характерни паметници на националната и световната култура. Дава примери за взаимни влияния между различни култури;
  – Източници на историята – Различава видове исторически източници. Извлича информация от писмени документи, карти, изображения. Търси информация чрез ИКТ по зададени показатели.
 • Компетентности в областта на българския език
  – Използва знания и извлича съществена информация от урочна статия от учебника по история; различава научно описание от художествено. Развива умения за изготвяне на характеристика на известна личност или културен паметник;
  – Използва знания и развива умения за работа с речник на чуждите думи в българския език и терминологичен речник;
  – Развива техниките на четене и писмената култура на учениците, а чрез използваните понятия обогатява и езиковата им култура.
 • Дигитална компетентност
  Информационни технологии:
  – Развива основни умения на дигитална грамотност;
  – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в интернет;
  – Представя историческа информация, като използва текстообработващи програми.
  – Изготвя мултимедийни презентации по зададена тема.
 • Умения за учене Български език и литература и информационни технологии:
  – Използва знания и развива умения за: работа с различни видове текст; изготвяне на описание; подробен преразказ.
  География и икономика:
  – Развива умения за работа с географска (историческа) карта и разпознаване на основни знаци.
  Изобразително изкуство:
  – Спомага за формиране на трайни представи за паметници на античната култура;
  – Развива умения за извличане на историческа информация от произведения на изкуството.
  Инициативност и предприемчивост, Технологии и предприемачество:
  – Изгражда отношение към инициативността, активността и новаторството в личния и обществения живот.
  Човекът и природата:
  – Утвърждава активно отношение за опазване на паметниците на миналото.
  Музика:
  – използване на дигитална звуковъзпроизвеждаща техника и съвременни музикални инструменти (дигитална компетентност);
  – използване софтуер за запис и възпроизвеждане на музика (дигитална компетентност);
  – участие в обсъждането на различни музикални произведения (социални и граждански компетентности).

Сценарий на филма Хотнишки водопад – красиви природни обекти в България”

Хотнишкият водопад (Хотнишки водопад) – Красиви природни обекти в България