Хармоничен мажор

Хармоничен мажор. По хармонически съображения с цел да се получи по-характерно звучене на субдоминатовия (акордът на IV степен) се понижава VI степен на лада. При тази разновидност на мажора са налице три полутона-между III-IV,V-VI и VII-VIII степен,три цели тона-между I-II,II-III