Пропоста

ПРОПОСТА (ит. proposta – предложение) тема на започващия глас при имитационно-полифонични произведения – , , фуга и др.