Прелюдия

ПРЕЛЮДИЯ (лат. ргае – преди; ludus – игра, свирене) 1. Встъпителна част на старинната сюита. 2. Инструментална пиеса с различни по характер и построение части. 3. Кратко оркестрово въведение към музикално-сценично произведение.