Експресионизъм

ЕКСПРЕСИОНИЗЪМ (фр. expression — израз, изразяване) направление в съвременното изкуство от началото на XX в., водещо до краен субективизъм. Характерна особеност на експресионизма е хиперболизираното и болезнено-субективно отражение на действителността. Представители на експресионизма в музиката са композиторите Шонберг, Берг и