Музикален слух

СЛУХ, МУЗИКАЛЕН (музикален слух) – способност на човека да възприема, запомня и възпроизвежда тонове с различна височина, вокални и инструментални мелодии, емоционално да преживява музикалното съдържание. Компоненти на музикалния слух са ладов усет, метроритмичен усет и музикални представи, т. нар.