Интродукция

ИНТРОДУКЦИЯ (лат. introductio — въвеждане) кратка встъпителна част в музикалното произведение.