Интерпретация

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (лат. interpretatio — тълкувание, разяснение) разкриване на съдържанието на музикалното произведение от изпълнителя, при което той влага своето лично огношение и разбиране.