Дуодецима

ДУОДЕЦИМА (лат. duodecima — дванадесета) сложен (съставен) , който съдържа дванадесет степени.