Класицизъм

КЛАСИЦИЗЪМ (лат. classicus — първокласен, образцов) идейно-художествено направление в европейската музика през 17 и 18 в. Естетиката на класицизма се корени в просветителските идеи от тази епоха. Характерно за класицизма е равновесието между и съдържание. Виенски класици в музиката са