Апликатура

АПЛИКАТУРА (лат. апплицо — прилагам, допирам, притискам) определени, най-подходящи места за пръстите при свирене на музикален инструмент, които се означават с цифри под или над нотите.