Оценете

Фригийски минор. Този лад се различава от натуралния минор по понижената си II степен, която образува с I степен интервал малка секунда. Тази малка секунда-наречена в дадения случай фригийска секунда, е характерният за фригийския лад интервал.

При този лад полутоновете са между I-II и V-VI степен,а между всички останали степени се явяват само цели тонове.

Фригийски минор