Оценете

ТАКТ (лат. tactus – докосване) част от музикално произведение, която започва на силно време и завършва пред следващото силно време.

Тактовете могат да бъдат разделени посредством няколко вида вертикални линии, наречени тактови черти – единична (стандартна), двойна, заключителна, пунктирана или повторителна(и). Отсъствието на тактови черти (като изключим заключителната и повторителните, ако има такива) говори за безмензурна музика.

Ако в първия такт на музикалното произведение има непълен брой времена, този такт се нарича ауфтакт (непълен такт). Тогава последният такт също е непълен.

Общата стойност на нотите и паузите в един такт трябва да отговаря на неговия размер, т.е. ако например се използва размер 4/4, общата стойност трябва да се равнява на четири четвъртина ноти.

Такт