Оценете

СЕПТИМА (лат. septima – седма) интервал, съдържащ седем степени.

Септима