Оценете

ПРЕЛЮДИЯ (лат. ргае – преди; ludus – игра, свирене)

1. Встъпителна част на старинната сюита.
2. Инструментална пиеса с различни по характер и построение части.
3. Кратко оркестрово въведение към музикално-сценично произведение.

Прелюдия