Оценете

ПАВАНА (исп. раvапа от раvоnе – паун, или ит. раdоvапа от гр Падуа, Италия) старинен бален танц от испански или италиански произход в бавно темпо и двувременен размер с плавно ритмично движение и тържествен характер. Среща се като първам част на старинната сюита от XVI – XVII век.

Според Орхезографията на Т. Арбо (1587) танцът се появява в началото на ХVІ век, идвайки от Испания, и се изпълнява при тържествени процесии, сватбени кортежи, маскаради и др. Много други изследователи смятат, че произходът на танца е италиански и се е зародил в Падуа. Ето защо в литературата по танцовото изкуство някои павани са отбелязани като „испански“, а други като „италиански“.

В края на ХVІ и началото на ХVІІ век паваната намира широко място в лютиевата и клавесинната музика в цяла Европа. По онова време се използва в старинната инструментална сюита като вид въведение. Към средата на ХVІІ век постепенно е изместена от симфонията и прелюда.

Павана