Споделете в
Оценете

ОКТАВА (лат. actava — осма) интервал, който съдържа осем степени.
Акустически октава е интервалът между един музикален тон и друг с половин или двойна честота. Така например, ако един тон има честота 400 Hz (херца), тонът една октава над него е 800 Hz, а тонът с една октава по-ниско е 200 Hz. Съответно 400 Hz е две октави над 100 Hz (100×22).

Октавата е основен музикален интервал. Субективно на слух октавата се възприема като два последователни звука, много приличащи си един на друг, но явно различаващи се по височина.

Октава е също така тонова област от звукореда, употребявана в музиката. Използваните в музиката тонови октави са разположени в следния възходящ ред:

Субконтра октава
Контра октава
Голяма октава
Малка октава
Първа октава
Втора октава
Трета октава
Четвърта октава
Пета октава
Разположени при стандартна клавиатура на пиано от 88 клавиша (52 бели и 36 черни) октавите приемат номерация от 0 до 8

Октава