Оценете

Миксолидийски мажор. Този вид се различава от натуралния вид на мажора по понижената си VII степен, която образува с I степен интервал малка септима. Тази малка септима, наречена в дадения случай миксолидийска септима, е характерният за миксолидийския лад интервал.

При този лад полутоновете са между III-IV и VI-VII степен,а между всички останали степени се явяват само цели тонове.

Миксолидийски мажор