Оценете

КАНТУС ФИРМУС (лат. cantus firmus) дадена основна мелодия, към която се прибавят контрапунктични гласове.

Кантус фирмус