Споделете в
Оценете

ДОДЕКАФОНИЯ (гр. dodeka — дванадесет; phone — глас). Музикална система и метод на композиране, който третира дванадесетте степени на хроматичната гама като равноправни и напълно независими една от друга без ладови тежнения помежду им. Додекафонията се
опира на строги норми, регламентиращи построяването на мелодията и на акордовите вертикали, като ползва и някои от принципите на старите полифоници.
За всяко музикално произведение се избира една 12 степенна редица (серия), която включва всички 12 тона от хроматичната гама, подредени произволно, с условието да не се повтаря тон, докато не се изреди цялата редица (с цел да се избегне слухово допускане на устойчиви степени). Тази редица играе ролята на главна тема. Тя може да бъде пренесена от друг тон. Първата такава творба се появява през 1922 г., написана от Арнолд Шьонберг — Пет пиеси за оркестър. Оттогава тази техника се използва от различни композитори.

Създател на Додекафонията е австрийският композитор Арнолд Шонберг (1874—1951).

Додекафония