Оценете

ДИСКАНТ (лат. discantus)
1. Висок детски глас (първоначално за момчета).
2. Хорова партия от високи детски гласове.

Дискант