Мавра - опера от Игор Стравински

Mavra-stravinsky