а капела

А КАПЕЛА – хорово или ансамблово певческо изпълнение без инструментален съпровод.

а колада

А КОЛАДА (фр. – голяма скоба) тънка отсечка и права или фигурна скоба пред нея, които съединяват няколко петолиния за едновременно изпълнение на нотния текст. В партитури за хор се използува права А,, при произведения за пиано, арфа, орган, акордеон — фигурна А.,

абсолютен слух

Абсолютен слух (от латински -безусловен, съвършен) способност на човека да определя или възпроизвежда с глас точната височина на отделни тонове, тонови последования, интервали и акорди изолирано, без слухова опора на други, чиято височина е била предварително известна.

авангардизъм

АВАНГАРДИЗЪМ (фр. – водящ отряд) термин в музикознанието за означаване на съвременни течения в композиторската практика, които се характеризират с откъсване от традициите на реалистичното изкуство и чрез нови изразни средства превръщат творческия процес в самоцел.

агогика

АГОГИКА (гр. водя) означение на малки, временни отклонения от темпото с художествени намерен!

ад либитум

АД ЛИБИТУМ (лат. — по желание) музикален термин в нотния текст, предоставящ известна творческа свобода на изпълнителя по отношение на темпо, динамика и др. или за елиминиране на някои оокестрови партии в произведението.

ададжо

АДАДЖО (ит. — бавно) 1. Бавно темпо в музиката. 2. Название на музикална пиеса или част от произведение в бавно темпо.

академия

АКАДЕМИЯ – название на научно или на висше учебно заведение (музикална, художествена, военна, селскостопанска и др.). Държавната музикална А. в София е основана през 1921 г. с два отдела — среден и висш. През 1954 г. е реорганизирана в самостоятелно висше учебно

акомпанимент

АКОМПАНИМЕНТ (фр. – придружавам, съпровождам) инструментален или вокален съпровод на солиращи гласове или инструменти.

акорд

АКОРД “(фр. – съгласие, разбирателство) едновременно звучене на три или повече тонове, които са или могат да бъдат наредени по терци. В съвременната музика се срещат акорди, построени и по други интервали (дефиниция от 1978 година). Съвременното определение е едновременно звучене на два