Шопска фолклорна област

Шопска фолклорна област - урок

Видео урок “Шопска фолклорна област” РАЗПОЛОЖЕНИЕ Територията на Средна Западна България обхваща т. нар. Шоплук (това включва Софийско, Самоковско, Свогенско, Сливнишко, Радомирско, Дупница, Граово (което е Пернишко и Брезнишко) и Западните покрайнини (Годечко, Трънско, Кюстендилско). Характерна особеност за шопския музикален

Добруджанска музикалнофолклорна област

Добруджанска фолклорна област

Добруджанска музикалнофолклорна област Поради обществено-икономически, исторически и политически причини населението на Добруджа е било подложено на значителни миграционни движения. Затова в музикалния фолклор на Добруджа особено силно се чувствува влиянието на тракийския музикален стил, отчасти на балканджииската фолклорна традиция от

Музикален фолклор на Средна Северна и Североизточна България

Северняшка фолклорна област

Музикален фолклор на Средна Северна и Североизточна България Взаимните контакти на населението в Средна Северна и Североизточна България предимно с преселници от Стара планина и Тракия в процеса на историческото развитие съдействуват за оформянето на ярък и разнообразен музикалнофолклорен стил.

Музикален фолклор на Северозападна България

Северняшка фолклорна област

Музикален фолклор на Северозападна България Музикалнофолклорната култура на населението от Северозападна България, въпреки богатството на местния стил, носи отпечатъка на известно влияние от съседните страни – Румъния и Сърбия, което се е отразило предимно по отношение на бързото отмиране на

Шопска музикалнофолклорна област (Средна Западна България)

Територията на Средна Западна България обхваща т. нар. Шоплук (Софийско, Самоковско, Свогенско, Сливнишко, Радомирско, Дупница (Станкедимитровско), Граово (Пернишко, Брезнишко) и Западните покрайнини (Годечко, Трънско, Кюстендилско). Като неделима част от общобългарската музикалиофолклорна традиция народната музика на Средна Западна България по всички

Странджанска музикално-фолклорна област

Странджанска фолклорна област

Странджанската музикално-фолклорна област се простира в югоизточния край на България. Въпреки близостта и по географско местоположение с Тракия, някои разлики от етнически, социално-икономически и исторически характер обуславят оригиналността на местния странджански музикален диалект. Безспорни носители на фолклора в тази област