Споделете в
5/5 - (52 votes)

Фондация Даскалът по музика 2023Фондация Даскалът по музика е регистрирана и вписана в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 20.10.2023 година. ЕИК 207567069

Фондация “Даскалът по музика” преследва следните общохуманни, образователни и културни цели, поставени на равноправна и демократична основа:

1. насърчаване, съдействане и подпомагане прилагането и внедряването на иновативни учебни методи и форми на обучение в българската образователна система;
2. подпомагане разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер;
3. насърчаване споделянето на знания и изграждането на гражданско общество;
4. създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет-базирани бази от знания със свободен и платен достъп;
5. популяризиране на свободната и независима култура;
6. въвеждане на практиките на Европейския съюз, целящи повишаване качеството на живот, съхраняване на традициите и стимулиране на регионалното развитие;
7. осигуряване на стипендии и спонсорство за обучението на талантливи деца, юноши и младежи в страната и чужбина.

За осъществяване на своите цели фондацията ще използва следните средства:

1. сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина;
2. организиране на симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи и прояви по общи и конкретни въпроси в областта на дейността и постигане на целите на фондацията;
3. подпомагане, насърчаване, финансиране и организиране на творчески инициативи във всички области на културата, изкуството, технологиите, образованието и спорта;
4. съдействие чрез различни способи за преодоляване на процеса на избледняване на интереса на младите към изкуството, образованието, традициите и духовните ценности и идеали;
5. публикува материали, свързани с дейността на фондацията;
6. създаване и поддържане на библиотека за литература, обобщаваща изследванията в съответствие с посочените цели;
7. реализиране, възлагане и подпомагане на проекти и изследвания в областта на културата и образованието;
8. организиране на културни и благотворителни мероприятия, свързани с набирането на средства за осъществяване на поставените цели на фондацията;
9. организиране на посещения, срещи и дългосрочно сътрудничество с университети, училища, читалища, културни институции, общини за реализиране на целите на фондацията;
10. организиране на фестивали, конкурси, състезания, работни срещи за ученици, учители, преподаватели и институции;
11. осъществяване на културна дейност чрез създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;
12. извършване на други дейности в областта на културата и образованието за постигане на целите на фондацията.

Органи на фондацията са:
  1. Настоятелство на фондацията;
  2. Председател на фондацията (Добрин Пелтеков).
    С решение на Настоятелството и утвърдени от него правила могат да бъдат образувани помощни органи на фондацията.

Легенда на отличителния знак на Фондация Даскалът по музика:

Фондация Даскалът по музика дейности
Автор: Венета Желева

Легенда Стипендии и спонсорство;

Иновативни учебни методи;

Интернет бази от знания, библиотека за литература;

Творчески инициативи от области – изкуство, образование, технологии, спорт;

Семинари, конференции, симпозиуми, работни срещи;
Проекти и изследвания;

Благотворителност;

Фестивали, конкурси, състезания.

Част от учредителния акт:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1). Този учредителен акт урежда целите, устройството и дейността на Фондация „ДАСКАЛЪТ ПО МУЗИКА”, наричана за краткост фондацията.
(2). Фондация „ДАСКАЛЪТ ПО МУЗИКА” е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дeйност в обществена полза.
(3). Фондацията като юридическо лице възниква след вписването й в публичния Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.
(4). Фондацията притежава банкова сметки, регистър за даренията и завещанията и почетна книга на дарителите.
Чл. 2. (1). Фондация „ДАСКАЛЪТ ПО МУЗИКА” се учредява за извършване на дейност в обществена полза, съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.
(2). Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.
(3). Фондацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл. 3. (1). Фондацията има неправителствен, неполитически и нерелигиозен характер и представлява доброволна организация, обединяваща усилията на физически и юридически лица, които споделят нейните цели.
(2). Съществуването на фондацията не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. (1). Наименованието на фондацията е „ДАСКАЛЪТ ПО МУЗИКА”
(2). Изписването на наименованието на фондацията на английски език е по следния начин: FOUNDATION „MUSIC DASKAL”.
Чл. 5. Седалището на фондацията е в гр. Велико Търново, а адресът на управление е: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. „Любен Каравелов“ № 49, ет. 1. тел +359887541774 fondationmusicdaskal-at-gmail-dot-eu
Чл. 6. Всяко писмено изявление от името на фондацията трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес на управление, както и данни за нейната регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията, включително и единен идентификационен код.